Privacy policy

Algemeen
Deze privacy policy is van toepassing op alle gegevens die Boom uitgevers Amsterdam BV (hierna: ‘Boom’) verzamelt en verwerkt van haar klanten en andere bezoekers van haar websites. Klik hier voor een overzicht van alle websites.

Boom uitgevers Amsterdam
Boom, gevestigd aan de Prinsengracht 747-751, Postbus 15970, 10014 NL Amsterdam, treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), zoals beschreven in deze privacy policy.

Boom handelt onder de handelsnamen Boom Filosofie, Boom Geschiedenis, Boom Psychologie en psychiatrie, Boom Management en coaching, Businezz, Boom Hoger Onderwijs, Boom test onderwijs, Boom NT2.

 

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 25 april 2018.


Inhoudsopgave
Verwerking van persoonsgegevens
1.      Bezoek websites
2.      Aanmaken gebruiksaccount
3.      Digitale nieuwsbrieven
4.      Overig gebruik e-mailadres
5.      Online bestellen
6.      Cursussen
7.      Websites voor psychologie, psychiatrie en zelfhulp
7.1    Online behandeling
7.2    Tests
8.      Beveiliging
9.      Contact
10.    Bedrijfsoverdracht
11.    Inzage en correctie van uw gegevens
12.    Wijzigingen
Bijlage 1: Privacy policy tests voor het onderwijs
Bijlage 2: Overzicht Boom websites

Verwerking van persoonsgegevens
Boom hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar websites en houdt zich daarom aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving. Persoonsgegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

In deze privacy policy is per dienst beschreven welke persoonsgegevens Boom verwerkt en voor welke doeleinden.

1.    Bezoek websites
Boom maakt op de websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Boom gebruikt de volgende soorten cookies:

 • functionele cookies: om het navigeren en het inloggen op de websites te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren te onthouden. Voorbeeld: u logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.

 

 • Google Analytics: via de websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Boom gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Boom heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 • Hotjar (op www.boompsychologie.nl): via de website wordt een cookie geplaatst waarmee het bezoek aan boompsychologie.nl kan worden vastgelegd. 

         

      Gegevens van het apparaat en browser:

  • Het IP-adres van uw apparaat (wordt geanonimiseerd opgeslagen);
  • Het formaat van het scherm van uw apparaat;
  • Het type apparaat en uw browser. 

       

      Gegevens van het bezoek:

  • Via welke website u bij onze website bent gekomen;
  • Welke pagina’s u heeft bezocht;
  • Het land waar u zich bevindt bij het bezoeken van onze website;
  • De voorkeurstaal die is ingesteld in uw browser;
  • De datum en tijd van uw bezoek aan onze website.

 

2.    Aanmaken gebruiksaccount
Wanneer een bezoeker een gebruiksaccount aanmaakt op een van de websites, verwerkt Boom de volgende gegevens:

     • e-mailadres en wachtwoord
     • geslacht
     • naam-, adres-, woonplaats en postcode
     • telefoonnummer
     • factuuradres
     • gegevens over de interesses van de gebruiker


Bij zakelijke klanten vraagt Boom daarnaast om:

     • bedrijfsnaam en functie
     • gegevens over de omvang van het bedrijf en de sector waarin het bedrijf actief is
     • BTW-nummer en KVK-nummer


Bovengenoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het afhandelen van bestellingen. Het e-mailadres kan daarnaast worden gebruikt voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven (zie onder).

3.    Digitale nieuwsbrieven
Voor het versturen van een of meerdere van onze digitale nieuwsbrieven verwerken wij uitsluitend uw e-mailadres. Nieuwsbrieven worden in beginsel hoogstens twee keer per maand verzonden. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven met behulp van de daarvoor bedoelde link in de nieuwsbrief. Daarnaast kunt u zich altijd per mail afmelden via info@bua.nl of schriftelijk bij Boom uitgevers Amsterdam, Postbus 15970, 10014 NL Amsterdam.

Uw afmelding voor het gebruik van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen 5 werkdagen door Boom verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich hebt afgemeld.

4.    Overig gebruik e-mailadres
Indien u uw e-mailadres hebt opgegeven in het kader van de koop van een product of dienst van Boom dan mag dit e-mailadres door Boom gebruikt worden voor het overbrengen van communicatie met commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van Boom, tenzij u hebt aangegeven dat u niet via mail voor dergelijke communicatie benaderd wenst te worden.

5.    Online bestellen
Op een aantal van de websites kunt u publicaties bestellen. Om uw bestelling te kunnen afhandelen verwerken wij de volgende gegevens:

     • naam-, adres-, woonplaatsgegevens en telefoonnummer
     • functie van de persoon die de bestelling doet
     • bankrekeningnummer
     • bestelde producten
     • opgegeven interesses


6.    Cursussen
Wanneer u zich aanmeldt voor een cursus, verwerkt Boom de volgende gegevens:

     • naam-, adres-, woonplaatsgegevens en telefoonnummer
     • functie van degene die zich aanmeldt
     • bankrekeningnummer en overige benodigde gegevens voor het afhandelen van de betaling.


7.     Websites voor psychologie, psychiatrie en zelfhulp
Boom biedt via gespecialiseerde webwinkels specifieke producten en diensten aan voor professionals en studenten in de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast worden zelfhulpproducten aangeboden.

7.1    Online behandeling

Via de volgende websites kunnen behandelaren, ter ondersteuning van een door hen aanboden therapie, online contact houden met cliënten.


Boom verwerkt in dit geval, in opdracht van de behandelaar, de volgende gegevens:

     • naam
     • geboortedatum
     • e-mailadres
     • door de Klant in het kader van de behandeling ingevoerde informatie, zoals antwoorden op vragen en de inhoud van het dagboek van de Klant
     • door de behandelaar ingevoerde informatie, zoals sessieverslagen waarin chats met de Klant zijn samengevat


Deze persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van het verlenen van zorg in de zin van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). De behandelaar treedt in dit geval derhalve op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Boom treedt op als bewerker in opdracht van de behandelaar.

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om de online behandeling te ondersteunen.

Bij het afhandelen van verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van gegevens handelt Boom overeenkomstig het beleid van de betreffende zorgaanbieder. Na het afronden van de behandeling worden de persoonsgegevens van Klant maximaal één jaar bewaard in de online omgeving van Boom. Vervolgens kunnen deze persoonsgegevens door de behandelaar worden geëxporteerd naar zijn eigen informatiesysteem.

Indien het informatiesysteem van de zorgaanbieder is gekoppeld aan Curelink, kan de behandelaar de volgende gegevens kopiëren naar het dossier van Klant in Curelink:

     • voornaam
     • tussenvoegsel
     • achternaam
     • naam, adres en woonplaats
     • e-mailadres
     • vestiging
     • geslacht

 

7.2    Tests

Via de volgende websites van Boom kunnen behandelaars tests afnemen bij cliënten.


Boom verwerkt in dit geval, in opdracht van de behandelaar, de volgende gegevens:

     • naam
     • geboortedatum
     • het e-mailadres van de Klant
     • de score van de uitgevoerde test


Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het uitvoeren van de betreffende test(s). Nadat de test(s) zijn uitgevoerd, worden deze persoonsgegevens verwijderd uit de online omgeving, tenzij de behandelaar deze langer bewaart. In dit geval worden de persoonsgegevens maximaal twee jaar bewaard.

Testuitslagen worden vanuit het Testcentrum beschikbaar gesteld aan de behandelaar. Boom slaat deze testuitslagen zelf niet op.

8.    Beveiliging
Boom heeft adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft onder andere:

     • het gebruik van een beveiligde SSL-verbinding tijdens het bestelproces en bij het invullen van contactformulieren;
     • Boom laat vier maal per jaar een beveiligingsscan uitvoeren voor de volgende websites: NT2, Boom Filosofie, Boom Psychologie, Uitgeverij Boom Nelissen, Coachlink en Curelink
     • Boom hanteert een interne procedure voor het afhandelen van datalekken


9.    Contact
Hebt u vragen over de manier waarop Boom met uw gegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met Boom via 020-6226107 of via info@bua.nl.

10.    Bedrijfsoverdracht
Indien Boom, onderdelen of activa van Boom worden overgedragen aan een derde zullen uw persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. Boom zal u daarvan in kennis stellen waarbij aan u wordt de gelegenheid wordt geboden tegen die overdracht bezwaar te maken.

11.    Inzage en correctie van uw gegevens
De persoonlijke informatie die Boom over u heeft kunt u altijd opvragen en inzien en op uw verzoek wordt die informatie volgens uw aanwijzingen gewijzigd. Uw verzoeken tot inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten tot info@bua.nl of Boom, Postbus 15970, 10014 NL Amsterdam.

12.    Wijzigingen
Boom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen.


Bijlage 1: Privacy Policy onderwijs voor minderjarigen
In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen door Boom bij het gebruik van onze digitale leermiddelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Deze privacy policy geldt in aanvulling op de algemene privacy policy van Boom.

De school en digitale leermiddelen
Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen en voor leerkrachten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen, een wens die breed door scholen, de sectorraden en ook politiek wordt gedeeld in Nederland.

Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van Boom, dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van leerlingen door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van tests

Boom heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Boom is een ‘bewerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Boom altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

Boom is lid van de brancheorganisatie GEU en conformeert zich aan het privacyreglement van de GEU.

 

Verwerkersovereenkomst

In de Verwerkersovereenkomst van Boom wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Boom hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’. De Verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.

 

 

Privacy Bijsluiters
In onze productspecifieke Privacy Bijsluiters leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt.

 


Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens
Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ moeten onderwijsinstellingen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling.

Overige privacyverklaringen
Boom verwerkt persoonsgegevens voor andere productgroepen, relatiebeheer en marketingdoeleinden. Hiervoor worden géén persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn uit digitale leermiddelen voor het primair en voortgezet onderwijs.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de bewerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.


Bijlage 2: Overzicht Boom websites
1.    NT2 (www.nt2.nl)
2.    Boom Filosofie (www.boomfilosofie.nl)
3.    Boom Psychologie (www.boompsychologie.nl)
4.    Uitgeverij Boom Nelissen (www.boomnelissen.nl)
5.    Coachlink (www.coachlink.nl)
6.    Boom test onderwijs (www.boomtestonderwijs.nl)
7.    Boom tijdschriften (www.boomtijdschriften.nl)
8.    Boomtestcentrum.nl
9.    Academic Service (www.academicservice.nl)
10.    Boom Lemma (www.boomlemma.nl)
11.    Curelink (boom.curelink.nl)
12.    https://propersona.curelink.nl
13.    https://dimence.behandelprotocollen.nl
14.    http://boom.behandelprotocollen.nl 
15.    https://login.kop-model.nl
16.    www.voluitleven.nl
17.    www.filosofiebank.nl
18.    methodiekshv.nl
19.    ontwerpenvaneenonderzoek.nl
20.    praktischegespreksvoering.nl
21.    publiekecommunicatie1edruk.nl
22.    handelenbijkindermishandelingenhuiselijkgeweld.nl

23.    doingresearch4edition.com
24.    financieelmanagementvoordecreatieveindustrie.nl
25.    fysiovaardig.boom.nl
26.    handboekvoorproductieleidersencrew.nl
27.    zelflerenrapporteren.nl 
28.    zelflerenschrijven-eb.nl
29.    inspiratievoorduurzamebedrijfsstrategie.nl
30.    aandeslagmetexcelvba.nl
31.    academicwritingskillscourse.com
32.    basisboekwib.nl
33.    boeksurveyonderzoek.nl

34.    coachendegespreksvoering.nl
35.    competentpersoneelsmanagement.nl
36.    denkwerkerindezorg.nl
37.    dietetiekvaardig.nl
38.    diskitpsy.com
39.    doingresearch.nl
40.    ergovaardig.boom.nl
41.    fmvoorcommunicatie.nl
42.    gewoongoednederlands.nl

43.    groepeninfocus.nl
44.    handboekvoorproductieleiders.nl
45.    marketing.boom.nl
46.    mediaplanning.boom.nl
47.    medischebasiskennis.boom.nl
48.    onderzoekendoejezo.nl
49.    onderzoeksmethoden.nl
50.    projectmanagement.boom.nl
51.    psychosocialegespreksvoering.nl
52.    psychologicalcommunication.com
53.    reflecteren.boom.nl
55.    schrijfhulp.boom.nl
56.    stagelopeninstappen.nl

57.    statistiekinstappen.nl
58.    talent-assessment.nl
59.    talentenwijzer.com
61.    talentonderzoek.nl
62.    vaardighedeninpsychodiagnostiek.nl
63.    watisonderzoek4edruk.nl
64.    watisonderzoek5edruk.nl
65.    werkenmetderoosvanleary.nl
66.    zelflerenschrijven.nl
67.    praktijkgerichtkwalitatiefonderzoek.nl 

68.    psychologischegespreksvoering.nl
69.    zespsychologischestromingen.nl

70.    persoonlijkheidspsychologie.nl

71.    inleidingstrategischemarketing.nl

72.    hetbegeleidenvanpraktijkonderzoek.nl

73.    inleidingindecounselling.nl

74.    methodischhandeleninzichtelijk1edruk.nl

75.    methodischhandeleninzichtelijk2edruk.nl

76.    methodischhandeleninzichtelijk.nl

77.    managenvanhumanresources.nl

78.    basisboekondersteuningaanmensenmeteen...

79.    basisboekwib1edruk.nl

80.    ontwikkelingspedagogiek2edruk.nl

81.    diagnostischevaardigheden.nl

82.    hetontwerpenvaneenonderzoek.nl

83.    inleidinglogistiek.nl

84.    methodischhandeleninzichtelijk.nl

85.    onderzoeksmethoden.nl

86.    oplossingsgerichtwerkeninhetonderwijs.nl

87.    studentcontent.nl

88.    handboekvoorproductieleidersencrew.nl

89.    aandeslagmetexcelvba.nl

90.    publiekecommunicatie1edruk.nl

91.    journalistiekdenkenendoen.nl

92.    kiezenvoorcommunicatie.nl

93.    wervingenselectie1edruk.nl

94.    schrijfhulp2edruk.nl

95.    applyingstatisticsinbehaviouralresearch.com

96.    beschrijvendestatistiek.nl

97.    brainnovation-online.nl

98.    coachendegespreksvoering3edruk.nl

99.    groepsdynamica1edruk.nl

100.  hetdietistischconsult.nl

101.  integraalsociaalwerk1edruk.nl

102.  storytellingatlas.nl

103.  wijkverpleging1edruk.nl

104.  cursus.wiskundevoortechnici.nl

105.  applyingstatisticsinbehaviouralresearch.com

106.  evidencebasedpracticevoorparamedici.nl

107.  evidencebasedpracticevoorverpleegkundigen.nl

108.  industrialproduction.nl

109.  de11coachcompetenties.nl

110.  inventorboek.nl

111.  zingevinginzorgenwelzijn.nl

112.  handboekcommercielevaardigheden.nl

113.  statistiekinstappen2edruk.nl

114.  gezondheidsrechtbegrepen.nl

115.  psychischekwetsbaarheid.nl

116.  kennismakenmetlean2edruk.nl

117.  aandeslagmetcpp.nl

119.  aandeslagmetlinux.nl
120.  bedrijfseconomievoorhethbo.nl
121.  boekhoudenvoorhethbodeel2.nl
122.  duurzameenergietechniek.nl
123.  geintegreerdecommunicatie10edruk.nl
124.  inleidingdatabases.nl
125.  lerenreflecteren3edruk.nl
126.  managementvaardighedenvoorprojectleiders.nl
127.  praktijkgerichtonderzoekeninhetonderwijs.nl
128.  projectmanagement10edruk.nl
129.  solidworksboek.nl
130.  handelenbijkindermishandelingenhuiselijkgeweld.nl
131.  psychologievangedraginorganisaties.nl

132. professioneelbegeleidenbijverlies.nl

133. socialepsychologie.nl

134. schrijfwijzeroefeningen.nl

135. ergovaardig.nl

136. hulpverleningbijintimiteits-enseksualiteitsproblemen.nl

137. mindthegap4edruk.nl

138. academicwritingskills-eba.com

139. cursus.wiskundevoortechnici.nl

140. Intervisieleren.nl

141. beterinspelling.nl

142. act-online.nl

143. clientcentraalindejeugdhulp.nl

144. talentenwijzer1edruk.com

145. toegepasteenergietechniek.nl

146. basisboekbedrijfskunde.nl

147. leerboekbusinessintelligence.nl

148. aandeslagmetjava.nl

149. beterinspelling.nl 

150. beterinnederlands2edruk.nl

151. gezondheidsbevorderingenleefstijl.nl

152. industrieleproductie.nl

153. inleidingconstrueren.nl

154. inleidingidentiteitenburgerschap.nl

155. inleidingtotdepsychologie.nl

156. internecommunicatie-koeleman.nl 

157. mediaexplosie.nl

158. onderzoekendvermogen.nl

159. positioneren4edruk.nl

160. praktijkboeksociologie.nl

161. praktijkgerichteontwikkelingspsychologie.nl

162. socialepsychologie2edruk.nl

163. systeemgerichtwerkeninsocialeberoepen.nl

164. zelflerenschrijven4edruk.nl