Gratis thuisbezorgd vanaf € 20,=
Gratis retourneren
Retourneren tot 14 dagen na ontvangst

Algemene voorwaarden zakelijk

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Boom uitgevers Amsterdam voor zakelijke klanten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Boom en zakelijke klanten met betrekking tot de levering van Content en Diensten.

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement: een Overeenkomst waarbij Boom zich verbindt om aan Klant gedurende de abonnementsperiode, tot het moment van regelmatige opzegging door Klant of beëindiging door Boom, periodiek Content te leveren en/of een Dienst te leveren.

Content: alle werken en ander materiaal, in welke vorm dan ook, al dan niet digitaal, die door Boom of derden worden uitgegeven en door Boom al dan niet online worden verkocht of beschikbaar gesteld, waaronder boeken, e-books, dag-, nieuws- en weekbladen, tijdschriften, artikelen, kalenders, tests, vragenlijsten, leermiddelen, cursussen, toetsen en databanken.

Boom: Boom uitgevers Amsterdam B.V., gevestigd te (1017 JX) Amsterdam aan de Prinsengracht 747-751, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 04020619, tevens handelend onder de namen: Uitgeverij Boom, Boom test onderwijs, Uitgeverij Boom Nelissen, Boom Lemma uitgevers en Academic Service.

Credits: de door Boom aan Klant tegen betaling te verstrekken credits, waarmee Klant gebruik kan maken van Online Diensten.

Dienst: een door Boom aangeboden dienst die Boom in opdracht van en/of ten behoeve van Klant verricht, waaronder, maar niet daartoe beperkt, een Online Dienst of een cursus.

Digitale Content: alle Content die in digitale vorm ter beschikking wordt gesteld.

Gebruiker: een natuurlijk persoon die op grond van de Overeenkomst of de Voorwaarden het recht heeft om gebruik te maken van een Online Dienst.

Gebruiksvoorwaarden: voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een Online Dienst door Klant en Gebruikers.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend voor doeleinden die verband houden met zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die met Boom een Overeenkomst sluit.

Online Dienst: een Dienst waarbij Boom via een elektronisch communicatienetwerk en/of programmatuur online toegang tot Content verleent aan Klant.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Boom en Klant met betrekking tot de verkoop of beschikbaarstelling van Content en/of een Dienst in welke vorm en op welke wijze dan ook.

Token: de door Boom aan Klant per email verstrekte unieke cijfer/lettercode waarmee Klant zich toegang kan verschaffen tot Online Diensten.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – Identiteit van Boom

Boom uitgevers Amsterdam B.V., handelend onder de naam/namen:

Boom Filosofie, Boom Geschiedenis, Boom Psychologie en psychiatrie, Boom Management en coaching, Businezz, Boom Hoger Onderwijs, Boom test onderwijs, Boom NT2.

 

Vestigingsadres:

Prinsengracht 747-751

1017 JX Amsterdam

 

Telefoonnummer: 020-6226107

 

Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

 

E-mailadres: info@bua.nl

 

KvK-nummer: 04020619

Btw-nummer: NL001271714B01                

                          

Artikel 3 – Toepasselijkheid en wijzigingen Voorwaarden

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Boom en Klant.
 2. De door Klant gehanteerde voorwaarden worden door Boom uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Boom die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Boom is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. Boom zal wijzigingen van de Voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken via haar website en nieuwsbrieven. De gewijzigde Voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald. Bij wijzigingen van de Voorwaarden die een substantiële verslechtering van de juridische positie van Klant met zich meebrengen, is Klant gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag dat de gewijzigde Voorwaarden in werking treden.

 

Artikel 4 – Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Boom zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De bestelling door Klant geldt als het aanbod.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Boom van een bestelling van Klant of feitelijke uitvoering van de Overeenkomst waar de bestelling op gericht was door Boom. Boom is te allen tijde vrij om een bestelling van Klant  af te wijzen.
 3. Voor de toepassing van de Voorwaarden wordt een elektronisch bericht gelijkgesteld aan een schriftelijk bericht.
 4. De artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c BW zijn van toepassing uitgesloten.

 

Artikel 5 – Prijs, facturering en betaling

 1. Levering van Content en Diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijzen en tarieven. Alle door Boom gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld.
 2. Boom kan prijzen en tarieven wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze worden vermeld.
 3. Betaling door Klant dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst op de door Boom aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard, iDEAL of andere door Boom toegestane wijze (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
 4. Overschrijding van een betalingstermijn door Klant leidt tot verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Boom is gerechtigd bij overschrijding van een betalingstermijn vertragingsrente in rekening te brengen van 1% over het uitstaande bedrag per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. Klant is aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Boom maakt ten behoeve van de incasso van facturen, met een minimum van 15% van het uitstaande factuurbedrag inclusief verschuldigde rente. Klant is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen. Het is Klant niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Boom, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van Klant op Boom.
 5. Boom is gerechtigd nakoming van enige verplichting, waaronder, maar niet daartoe beperkt, de levering van Content of Diensten jegens Klant op te schorten zolang Klant niet aan al zijn  (betalings)verplichtingen jegens Boom, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Boom is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het uitoefenen van een opschortingsrecht.

 

Artikel 6 – Garantie en retourzendingen

 1. Boom staat ervoor in dat de Content en de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in de aanbiedingen vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke verplichtingen.
 2. Klant is gerechtigd om Content die geleverd is op een materiële drager binnen zeven dagen na ontvangst aan Boom retour te zenden. Boom accepteert retourzendingen uitsluitend indien zij de materiële drager ongebruikt, onbeschadigd en voorzien van de originele pakbon of factuur ontvangt en indien Klant bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mededeelt.
 3. Indien de retourzending voldoet aan de voorwaarden genoemd in het tweede lid, zal Boom het door Klant betaalde bedrag binnen dertig dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.

 

Artikel 7 – Klachten

 1. Klant dient klachten over de geleverde Content en/of Diensten binnen zeven werkdagen na levering schriftelijk en voorzien van een duidelijke en volledige toelichting bij Boom in te dienen. Boom zal de klacht behandelen overeenkomstig de door haar gehanteerde klachtenprocedure.
 2. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Boom binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indiening van een klacht schort de betalingsverplichting van Klant niet op.

 

Artikel 8 – Levering, uitvoering en risico  

 1. Levering van Content en hardware geschiedt door:

  a)    bezorging van de materiële drager waarop de Content zich bevindt aan het daartoe door Klant opgegeven adres, of

  b)   online beschikbaarstelling, eventueel via een persoonlijke Token of een ander verificatiemiddel.

 2. Vanaf het moment van levering van Content of roerende zaken rust het risico van verlies of beschadiging op Klant.
 3. Boom spant zich in om Content aan Klant te (doen) leveren binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de Overeenkomst. Deze termijn is uitdrukkelijk een streeftermijn en geen fatale termijn.
 4. Klant kan de Overeenkomst ontbinden indien de levering langer duurt dan dertig dagen.
 5. Boom behoudt zich de eigendom van alle aan Klant geleverde roerende zaken voor totdat Klant volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Boom uit hoofde van de Overeenkomst.

 

Artikel 9 – Tokens en Credits

 1. Bij het afnemen van Online Diensten, waaronder tests, dient Klant in sommige gevallen gebruik te maken van Tokens en Credits. Tokens worden door Klant besteld en betaald en geven recht op het afnemen van Digitale Content (zoals bij www.nt2school.nl) of op het ontvangen van Credits (zoals bij www.boomtestcentrum.nl). Credits kunnen online worden ingevoerd om toegang tot Content te krijgen.
 2. Een Token wordt slechts eenmalig verstrekt en is strikt persoonlijk. De Token dient uitsluitend gebruikt te worden door de persoon of personen die daartoe op grond van de Overeenkomst en/of schriftelijke instructies van Boom bevoegd zijn. Het is Klant niet toegestaan de Token aan  derden te verstrekken, tenzij dergelijke verstrekking schriftelijk is toegestaan door Boom. Indien Klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat ongeautoriseerde derden over de Token of een ander verificatiemiddel kunnen beschikken, stelt hij Boom hiervan onverwijld op de hoogte.
 3. De Token is geldig gedurende één jaar na de verstrekking daarvan door Boom. Binnen deze termijn kan Klant de Digitale Content afnemen (zoals bij www.nt2school.nl) of de door hem met behulp van de Tokens gekochte Credits activeren (zoals bij www.boomtestcentrum.nl).
 4. De Credits hebben een geldigheidsduur van vijf jaar vanaf de datum waarop deze zijn verkregen door inwisseling van de daarmee corresponderende Token. De Credits moeten worden gebruikt binnen de aangegeven geldigheidsduur.
 5. Klant verliest iedere aanspraak op de Tokens of Credits die niet binnen de toepasselijke geldigheidsduur worden ingewisseld of gebruikt.

 

Artikel 10 – Abonnementen

 1. Alle abonnementen die Boom aanbiedt worden aangegaan voor de duur van één jaar. Klant kan het abonnement te allen tijde tegen het einde van deze termijn opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. Na verloop van één jaar wordt het abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Klant kan het abonnement vervolgens te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt een abonnement op Coachlink aangegaan voor onbepaalde tijd. Klant kan dit abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 4. Opzegging geschiedt schriftelijk of per email. De opzegging kan worden gericht aan Boom uitgevers Amsterdam, Prinsengracht 747-751, Postbus 15970, 10014 NL Amsterdam of aan abonnementen@bua.nl.

 

Artikel 11 – Cursussen

 1. Aanmelding voor een cursus geschiedt door schriftelijke aanmelding.
 2. Klant kan zich tot uiterlijk een week voor het begin van de cursus afmelden. Hierna worden de volledige kosten in rekening gebracht.
 3. Boom vermeldt bij het aanbieden van cursussen telkens een minimaal aantal deelnemers. Indien dit aantal niet wordt bereikt, is Boom gerechtigd om de betreffende cursus uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang te annuleren wegens onvoldoende deelname, zonder jegens de Klant gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.  
 4. Cursusmateriaal is uitsluitend voor eigen gebruik of gebruik binnen de organisatie van Klant en zal in geen geval commercieel worden gebruikt.

 

Artikel 12 – Privacy

1. Voor zover Boom in het kader van de levering van Content en Diensten in de hoedanigheid van verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), persoonsgegevens in de zin van de AVG verwerkt ten behoeve van Klant als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, zullen partijen een verwerkersovereenkomst sluiten. Deze verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. 

2. Boom kan in het kader van de klantrelatie persoonsgegevens verwerken van werknemers of andere personen onder rechtstreeks gezag van Klant. Deze verwerking is beschreven in het Privacybeleid van Boom, dat beschikbaar is op de website van Boom. Klant draagt er zorg voor dat betreffende personen over dit gebruik geïnformeerd worden.

 

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Boom is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Boom wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Boom komt.
 2. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in artikel 13 lid 1 genoemde verzekering, om wat voor reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Boom beperkt tot het totaal van de aan Klant in de afgelopen 12 maanden gefactureerde bedragen, met een maximum van € 10.000.
 3. Het bepaalde in artikel 13 lid 1 en 13 lid 2 geldt niet indien aan de zijde van Boom sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 

 

 Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet daartoe beperkt, het auteursrecht, modellenrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met de Content en/of Diensten en daarmee verband houdende know how, berusten bij Boom en haar licentieverleners.
 2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom door Boom aan Klant geleverde en/of ter beschikking gestelde Content en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij en voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 3. Niets in de Overeenkomst of de Voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Content en/of Diensten.

 

Artikel 15 – Gebruik van Digitale Content

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten als genoemd in artikel 14 lid 1 op en in verband met Digitale Content berusten bij Boom of haar licentiegever(s). Klant krijgt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleverde Digitale Content.
 2. Het in het eerste lid genoemde gebruiksrecht wordt verstrekt voor de duur van de overeenkomst tussen Boom en Klant. Bij de aankoop van ebooks verstrekt Boom aan Klant een licentie voor de duur van tien jaar.
 3. Behalve waar uitdrukkelijk anders aangegeven, mag Digitale Content alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik of - in het geval dat Klant een zakelijke klant is – voor interne bedrijfsdoeleinden.
 4. Klant mag de Digitale Content niet bewerken, verveelvoudigen, openbaar maken, uitlenen, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in dit artikel 15 verleende gebruiksrecht te buiten gaan, behoudens voor zover voorzien in de Auteurswet.
 5. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid, is het Klant toegestaan gedeelten van de Digitale Content uitsluitend ter toelichting bij het onderwijs openbaar te maken of te verveelvoudigen, voor zover dit door het beoogde, niet-commerciële doel wordt gerechtvaardigd, mits:

  -      Klant kan worden aangemerkt als een niet-commerciële onderwijsinstelling;

  -      Klant, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze vermeldt;

  -      Klant aan de maker of zijn rechtverkrijgenden een billijke vergoeding betaalt;

  -      wordt voldaan aan de overige voorwaarden van artikel 16 Auteurswet.

 6. Voor het voldoen van de wettelijk verschuldigde billijke vergoeding als bedoeld in artikel 2 lid 5, kan Klant zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie -en Reproductierechten, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).
 7. Boom of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun Intellectuele Eigendomsrechten te beschermen. Klant mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.
 8. Boom of haar licentiegever(s) mogen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk ten behoeve van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het aantal apparaten of type apparaten waarop de Digitale Content kan worden geraadpleegd.
 9. Indien Klant in strijd handelt met dit artikel 15, mag Boom de toegang tot de betreffende Digitale Content of het webaccount van Klant met onmiddellijke ingang opschorten, onverminderd het recht van Boom om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op Klant te verhalen. Boom is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opschorten van de toegang tot het webaccount.
 10. Tijdelijk verminderde toegang tot of beschikbaarheid van de Digitale Content geven Klant niet het recht de betaling van de verschuldigde vergoedingen op te schorten. Klant heeft geen recht op restitutie van door hem betaalde vergoedingen indien er tijdelijk geen of verminderde toegang is tot de Digitale Content.

 

Artikel 16 – Verkoop Digitale Content door Klant

 1. Het is Klant niet toegestaan om Digitale Content in het verkeer te brengen, bijvoorbeeld door exemplaren online te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of uit te lenen.
 2. Voor zover ten aanzien van Digitale Content een beroep kan worden gedaan op auteursrechtelijke uitputting in de zin van art. 12b Auteurswet is Klant, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, uitsluitend gerechtigd het door hem verkregen exemplaar in het verkeer te brengen, indien:

  -      hij ten aanzien van het betreffende exemplaar zelf van Boom een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd heeft verkregen;

  -      hij aan Boom een prijs heeft betaald die overeenstemt met de economische waarde van het exemplaar;

  -      hij zowel zijn gebruikslicentie als de kopie zelf overdraagt en hij zijn eigen kopie onbruikbaar maakt en dat kan aantonen.

 3. Verhuur en uitlening van Digitale Content door Klant is in geen geval toegestaan.

 

Artikel 17 – Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Boom kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding of betaling verschuldigd te zijn geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien:
  1. Klant inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht op de Content en/of Dienst of op de Gebruiksvoorwaarden;
  2. aan Klant surséance van betaling is verleend;
  3. ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd;
  4. ten aanzien van Klant, natuurlijk persoon, de Wet schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast;
  5. de onderneming van Klant wordt ontbonden, geliquideerd, anderszins beëindigd en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boom aan een derde wordt overgedragen.
 2. Het in artikel 17 lid 1 bepaalde laat de mogelijkheid van ontbinding op grond van de wet onverlet.
 3. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Klant aan Boom verschuldigde betalingen onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 4. Ontbinding van de Overeenkomst heeft tot gevolg dat de rechten van de Klant tot gebruik van de Content en/of Dienst onmiddellijk eindigen.
 5. Boom is te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

 

Artikel 18 – Diversen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

 


 

Download de algemene voorwaarden zakelijke klanten als pdf >