Gratis bezorgd binnen NL vanaf € 20,-
Meest complete NT2-assortiment
Wereldwijde verzending

Actievoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op elk promotioneel kansspel (“de Actie”) dat door Koninklijke Boom Uitgevers BV, gevestigd Stationsweg 66, 7941 HG Meppel, of één van de tot haar concern behorende bedrijven, eventueel in samenwerking met derden wordt georganiseerd. De betreffende organiserende Boom vennootschap wordt hierna “Organisator” genoemd.

 

1.2 Deelname aan de Actie houdt acceptatie van de Actievoorwaarden in.

 

1.3 De Actie wordt aangeboden in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014, die op 1 januari 2014 in werking is getreden.

 

1.4 De Actievoorwaarden zijn te raadplegen op www.bua.nl, www.boomfilosofie.nl, www.boomgeschiedenis.nl, www.boomhogeronderwijs.nl, www.boompsychologie.nl, www.boomtestonderwijs.nl, www.businezz.nl,  & www.nt2.nl.

 

2. Deelname

2.1 Deelname aan een Actie staat open voor een iedere natuurlijk persoon, uitgezonderd medewerkers van Organisator en/of medewerkers van leveranciers, sponsors en/of partners die direct zijn betrokken bij de Actie.

 

2.2 Deelnemers die jonger dan 18 zijn, kunnen alleen deelnemen aan de Actie met toestemming van (één) ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger.

 

2.3 Organisator kan om opgave van de geboortedatum van een deelnemer en/of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen.

 

2.4 Een natuurlijk persoon mag slechts éénmaal deelnemen aan de Actie. Deelname door middel van een tussenpersoon is niet toegestaan.

 

2.5 Deelname aan de Actie is kosteloos, tenzij bij de aankondiging van de Actie (“Aankondiging’) anders is vermeld.

 

2.6 Organisator is gerechtigd een deelnemer van een Actie uit te sluiten of te weigeren een prijs toe te kennen wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform de Actievoorwaarden handelt, onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt.

 

3. Speelwijze

3.1 Details over de Actie (zoals de prestatie van de deelnemer -indien gevraagd- , data waarvoor inzending dient te geschieden, prijzen, datum van de bepaling van de winnaar e.d.) worden bij de Aankondiging vermeld.

 

3.2 Indien een prestatie wordt gevraagd waarop intellectuele eigendom kan rusten, verklaart de deelnemer dat zij alle intellectuele eigendomsrechten op de prestatie bezit en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Deelnemer verleent hierbij toestemming aan Organisator en de eventuele partners die volgens de Aankondiging bij de Actie zijn betrokken, van de prestatie gebruik te kunnen maken voor promotionele doeleinden of voor andere doeleinden indien die  bij de Aankondiging zijn vermeld. Onder gebruik wordt verstaan alle huidige en toekomstige vormen van exploitatie en openbaarmaking van de prestatie. De deelnemer ontvangt geen vergoeding voor dit hiervoor bedoelde gebruik door Organisator c.q. de betreffende partners.

 

4. Prijzen           

4.1 De aanwijzing van de winnaar(s) gebeurt op onpartijdige wijze.

4.2 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contact geld of een andere prijs.

4.3 De winnaars zullen uiterlijk binnen drie maanden na beëindiging van de Actie persoonlijk op de hoogte worden gesteld, via het door hun opgegeven e-mailadres. Indien een winnaar niet binnen 14 dagen reageert met zijn adresgegevens, dan vervalt zijn/haar recht op de prijs.

4.4 De winnaars worden bekend gemaakt op de Actiewebsite(s) en/of andere geadviseerde media, zoals social media kanalen en online nieuwsbrieven van Organisator en van de eventueel bij de Actie betrokken partners.

4.5 De winnaar verklaart zich door deelname aan de Actie ermee akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s hiervan kunnen door Organisator worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

4.6 Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

4.7 Organisator draagt zorg voor betaling van de Kansspelbelasting, indien verschuldigd.

 

5. Gebruik gegevens

5.1 De gegevens die Organisator in verband met de Actie verkrijgt, worden opgenomen in een gegevensbestand onder haar verantwoordelijkheid en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld.

 

5.2 Door deelname aan de Actie accepteert de Deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en gebruikt door Organisator ten behoeve van het uitvoeren van de Actie, waaronder mede wordt begrepen het corresponderen in het kader van de Actie en, indien deelnemer via opt-in hierin heeft toegestemd, de bij de opt-in genoemde aanvullende informatie toe te sturen. 

 

5.3 Deelnemer gaat akkoord met het Privacy beleid van Organisator.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Organisator, haar partners en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie, zoals maar niet beperkt tot:

a) eventuele aanvullende kosten die de winnaars eventueel maken in verband met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen;

b) schade in verband met (het gebruik van) de door haar uitgekeerde prijzen;

c) zichtbare of verborgen gebreken in de door haar uitgekeerde prijzen;

d) schade bij levering (verzending) van de prijs;

e) de volledigheid en juistheid van de door Organisator weergegeven of verstrekte informatie;

f) computer- en/of internetstoringen;

g) de gevolgen van door de deelnemer verstrekte onjuiste (contact)gegevens;

h) schade in verband met het wijzigen of beëindigen van de Actie.

6.2 Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 

7. Diversen

7.1 Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken. Wijziging van de Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door Organisator bekend worden gemaakt op de betreffende website.

7.2 In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Organisator.

7.3 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling benadert.

7.4 Klachten over deze actie kunnen binnen tien dagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs bekend is geworden, worden gericht aan info@bua.nl, onder vermelding “Klacht promotioneel kansspel”. Organisator zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de deelnemer is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

7.5 Op een Actie en de Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.