DISK Thema woordenlijsten

Thema 0: Naar school

A1

A2

B1

Thema 1: Kennismaken

A1

A2

B1

Thema 2: Bellen en mailen

A1

A2

B1

Thema 3: Wonen

A1

A2

B1

Thema 4: Eten

A1

A2

B1

Thema 5: Verliefd zijn

A1

A2

B1

Thema 6: Film

A1

A2

B1

Thema 7: Ruzie

A1

A2

B1

Thema 8: Technologie

A1

A2

B1

Thema 9: Uiterlijk

A1

A2

B1

Thema 10: Regels en straf

A1

A2

B1

Thema 11: Vrije tijd

A1

A2

B1

Thema 12: Vriendschap

A1

A2

B1

Thema 13: Muziek

A1

A2

B1

Thema 14: Overtuigen

A1

A2

B1

Thema 15: Social media

A1

A2

B1

Thema 16: Geld en werk

A1

A2

B1

Thema 17: Toekomst

A1

A2

B1

Thema 18: Nederland

A1

A2

B1

Thema 19: Straatcultuur

A1

A2

B1

Thema 20: Vakantie

A1

A2

B1